บันทึกรายการจอง

ข้อควรทราบ


ก่อนทำรายการจองสถานที่ กรุณาอ่านรายละเอียด ดังต่อไปนี้

          เมื่อท่านจองสถานที่ในระบบแล้ว กรุณาส่งหนังสือขอใช้สถานที่ จากหน่วยงานของท่าน มายังศูนย์กีฬาและสุขภาพ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ทำรายการจอง เพื่อเป็นการยืนยันการใช้สถานที่ มิฉะนั้นระบบจะตัดสิทธิการจองของท่านโดยอัตโนมัติ และ จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานอื่น สามารถเข้าจองสถานที่ในวันนั้นๆ ได้
 

ช่องทางในการส่งเอกสารการขอใช้สถานที่

1. ส่งด้วยตนเอง ที่สำนักงานศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น 1 อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

2. ทางไปรษณีย์ ที่ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

3. ทางโทรสาร (FAX.) หมายเลข 074-289-184

สำหรับสมาชิกของศูนย์กีฬาฯ หากต้องการจองสนามกีฬาเพื่อ ออกกำลังกาย
โปรดติดต่อลงทะเบียน ณ สำนักงานศูนย์กีฬาฯ ชั้น 1 อาคารกีฬาและนันทนาการ
และทำการจองด้วยตนเองทาง
http://www.sportscenter.psu.ac.th/2017/booking/

 

ทางศูนย์กีฬาและสุขภาพ ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามผู้ขอใช้สถานที่ ดังนี้

1. ห้ามใช้พลุไฟ ในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ

2. ห้ามใช้กล่องโฟม เป็นภาชนะบรรจุอาหาร ตามนโยบายมหาวิทยาลัยฯ

3. ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้ามารับประทานในสนามกีฬา และในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ

4. ห้ามสูบบุหรีและสารเสพติด ในบริเวณอาคารและสนามกีฬา

5. ห้ามนำสัตว์เลี้ยง เข้ามาในบริเวณอาคารและสนามกีฬา

6. ห้ามพกพาอาวุธ เข้ามาในบริเวณอาคารและสนามกีฬา

สอบถามรายละเอียดเรื่องการจองอาคารและสนามกีฬา โทร : 0-7428-9182

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***Please read the following information, before reservations.***

The system of sport facility reservations for divisions/faculties

                When your reservation is done in the system, please submit your official letter to Sports and Health Center within 14 days after the date of your reservation for confirmation. If you summit the letter over 14 days, your reservation will be systematically cancelled, and the rights will be reserved for other divisions/faculties.
 

For members, please log in to the system with your username and password in order to reserve any sports facilities.

Sports and Health Center would like to reserve the rights to prohibit the members who use sport facilities to do the following details.

1. No fireworks allowed on campus.

2. No foam containers for food allowed according to the university’s policy.

3. No alcohol drinks allowed in any areas of sport facilities and on campus.

4. No smoking and additive drugs in any areas of sport facilities and on campus.

5. No pets allowed in any areas of sport facilities and on campus.

6. No weapons allowed in any areas of sport facilities and on campus.

For the details of reservations for sport facilities, please call 0-7428-9182 during working hours (Monday – Friday, 08.30 – 16.30 hrs.)

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ติดต่อฝ่ายอาคารสถานที่ โทร: 0-7428-9182, ติดต่อฝ่ายธุรการ โทร: 0-7428-9181, โทรสาร: 0-7428-9184, แจ้งปัญหาการใช้งาน ติดต่อฝ่าย IT โทร: 0-7428-9185
พัฒนาระบบโดย kysys.net