สมัครสมาชิก ศูนย์กีฬา
หน้าแรก » บริการ » สมัครสมาชิก ศูนย์กีฬา

            การสมัครเป็นสมาชิกกับทางศูนย์กีฬา จะมีอายุคราวละ 1 ปี และจะสามารถใช้บริการต่างๆ ของศูนย์กีฬาได้ทุกประเภท โดยนำบัตรสมาชิกมาแสดงทุกครั้งที่ใช้บริการของศูนย์กีฬาสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ สำนักงานศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น1 อาคารกีฬาและนันทนาการ ในวัน เวลาทำการ

โดยสมาชิกประเภท ข ค ง และ จ ต้องเตรียมหลักฐานการสมัคร ดังนี้

  1. ใบสมัคร ( ดาวน์โหลด คลิก หรือ รับได้ที่ สำนักงานศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น 1 อาคารกีฬาและนันทนาการ)
  2. แสดงบัตรประชาชน ข้าราชการ พนักงาน บัตรศิษย์เก่า หรือ บัตรนักเรียน ม.อ.ว.
  3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  4. เงินค่าสมัคร (ค่าธรรมเนียมตามแต่ละประเภท)
  5. ค่าธรรมเนียมทำบัตรสมาชิก 50 บาท

*หมายเหตุ สมาชิกประเภท ก ให้แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกครั้ง เพื่อใช้บริการของศูนย์กีฬา

ประเภทสมาชิกและอัตราค่าธรรมเนียมสมาชิก

ประเภทสมาชิก

อัตราค่าสมัครสมาชิก (บาท)

ค่าธรรมเนียม/ปี

ค่าทำบัตร/ออกรหัส

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

100

-

นักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
นักเรียนโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

100

50

บุคลากรมหาวิทยาลัยลัยสงขลานครินทร์ และครอบครัว
(คู่สมรส และบุตรเท่านั้น) บุคลากรที่เกษียณอายุ บุคลากร โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
บุคลากรโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ บุคลากรสหกรณ์บริการ
และบุคลากรศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

150

50

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

300

50

บุคคลทั่วไป

450

50

สมาชิกชั่วคราว (นักศึกษา บุคลากรที่มาศึกษาหรือทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน)

-

50

 

*หมายเหตุ ค่าทำบัตรสมาชิก, บัตรชำรุด, บัตรหาย, ทำบัตรใหม่ ครั้งละ 50 บาท

Power by www.kysys.net