สมัครสมาชิก ศูนย์กีฬา
หน้าแรก » บริการ » สมัครสมาชิก ศูนย์กีฬา

            การสมัครเป็นสมาชิกกับทางศูนย์กีฬา จะมีอายุคราวละ 1 ปี และจะสามารถใช้บริการต่างๆ ของศูนย์กีฬาได้ทุกประเภท โดยนำบัตรสมาชิกมาแสดงทุกครั้งที่ใช้บริการของศูนย์กีฬาสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ สำนักงานศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น1 อาคารกีฬาและนันทนาการ ในวัน เวลาทำการ

โดยสมาชิกประเภท ข ค ง และ จ ต้องเตรียมหลักฐานการสมัคร ดังนี้

  1. ใบสมัคร ( ดาวน์โหลด คลิก หรือ รับได้ที่ สำนักงานศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น 1 อาคารกีฬาและนันทนาการ)
  2. สำเนาบัตรประชาชน ข้าราชการ พนักงาน บัตรศิษย์เก่า หรือ บัตรนักเรียน ม.อ.ว.
  3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  4. ใบรับรองแพทย์
  5. เงินค่าสมัคร (ค่าธรรมเนียมตามแต่ละประเภท)
  6. ค่าธรรมเนียมทำบัตรสมาชิก 50 บาท

*หมายเหตุ สมาชิกประเภท ก ให้แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกครั้ง เพื่อใช้บริการของศูนย์กีฬา

ประเภทสมาชิกและอัตราค่าธรรมเนียมสมาชิก

1.  ประเภท ก  ได้แก่  นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 50 บาท
2.  ประเภท ข  ได้แก่  นักเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์  ค่าสมัคร   50 บาท / ปี
3.  ประเภท ค  ได้แก่  บุคลากรภายใน และ ครอบครัว  ค่าสมัคร 100 บาท / ปี
4.  ประเภท ง  ได้แก่  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ค่าสมัคร 500 บาท / ปี
       ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย  ค่าสมัคร 300 บาท / ปี
5.  ประเภท จ  ได้แก่  บุคคลทั่วไป  ค่าสมัคร 700 บาท / ปี

*หมายเหตุ ค่าทำบัตรสมาชิก, บัตรชำรุด, บัตรหาย, ทำบัตรใหม่ ครั้งละ 50 บาท

Power by www.kysys.net