วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
หน้าแรก » ข้อมูลทั่วไป » วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากิจกรรมกีฬา และให้บริการด้านกีฬาสำหรับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสุขภาพและมุ่งพัฒนากีฬา
ไปสู่ความเป็นเลิศ

ปรัชญาในการดำเนินงาน

พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้สามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา บุคลากรและประชาชนในท้องถิ่น ให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม ตลอดจนส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถทางการกีฬา ของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาฝีมือให้ทัดเทียมกับนักกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติในบางชนิดกีฬา

พันธกิจ (กลยุทธ์)

 • ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
 • ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านกีฬาเพื่อสุขภาพให้แก่นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประชาชนทั่วไป
 • ยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านกีฬาให้มีคุณภาพสู่ระดับชาติ/นานาชาติ
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของศูนย์กีฬา

วัตถุประสงค์ 

 • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในท้องถิ่น ออกกำลังกายและลเ่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญา จิตใจและสังคม
 • เป็นองค์กรด้านกีฬาที่ทำหน้าที่ประสางานกับวิทยาเขตต่างๆ ในด้านการจัดการด้านกีฬาโดยมีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬามาประยุกต์
  ใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาทั้งปี
 • เพื่อบริหารทรัพยากรด้านอาคารสถานที่อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกีฬาของวิทยาเขตหาดใหญ่ให้เกิดความคล่องตัวเกิดประโยชน์ต่อการใช้งานสูงสุดตลอดจนสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนทักษะทางด้านกีฬาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 • เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เป้าหมาย

 • สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาให้กับนักศึกษาบุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น
 • ส่งเสริมให้นักกีฬาของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ
 • พัฒนาความสามารถด้านทักษะทางกีฬาและจริยธรรมในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศในบางชนิดกีฬา
 • มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถทางการกีฬา ของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน
 • สนับสนุนการเรียนการสอนทักษะการกีฬา
 • มีความพร้อมด้านสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านกีฬาที่มีมาตรฐานสากล และสามารถรองรับการจัดการแข่งขันในระดับต่างๆ ได้
 • บริหารการให้บริการสนามกีฬาที่มีประสิทธิภาพ และบริหารแบบพึ่งตนเองได้
 • มีแผนในการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์กีฬาให้มีศักยภาพในการให้บริการมากยิ่งขึ้น

 

Power by www.kysys.net