วิสัยทัศน์ ยุทศาสตร์ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์
หน้าแรก » ข้อมูลทั่วไป » วิสัยทัศน์ ยุทศาสตร์ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากิจกรรมกีฬา และให้บริการด้านกีฬาสำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสุขภาพและมุ่งพัฒนากีฬา
ไปสู่ความเป็นเลิศ

ปรัชญาในการดำเนินงาน

พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้สามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปในท้องถิ่น ให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม ตลอดจนส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถทางการกีฬา ของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาฝีมือให้ทัดเทียมกับนักกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติในบางชนิดกีฬา

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

      วัตถุประสงค์  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป

                           2. เพื่อสร้างจิตสำนึกรักการออกกำลังกายอย่างยั่งยืน

          กลยุทธ์    1. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

                          2. พัฒนาสถานที่ออกกำลังกายทั้งในร่มและกลางแจ้ง

                          3. สร้างมาตรฐานการให้บริการที่ดีอย่างยั่งยืน

                          4. กิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรสร้างชื่อเสียงทางกีฬาของมหาวิทยาลัย

     วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้เป็นนักกีฬาในระดับที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

          กลยุทธ์    1. สร้างและพัฒนานักกีฬาของมหาวิทยาลัยในทุกมิติ

                         2. ยกระดับตามมาตรฐานสนามกีฬา

Power by www.kysys.net