ลักษณะให้บริการ
หน้าแรก » บริการ » ลักษณะให้บริการ

1. ส่งเสริมกิจกรรมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

                   ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา โดยจัดร่วมกับชมรมด้านกีฬาของนักศึกษาและบุคลากร  การเป็นแม่ข่ายในการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างในภาคใต้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และประสานความร่วมมือกับองค์กรทางด้านการกีฬา มาให้ความรู้ในด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ให้กับนักศึกษา  บุคลากร บุคคลทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายที่ถูกต้อง โดยมีกิจกรรมสองประเภท รายละเอียดดังนี้

                   1.1 โครงการสำหรับนักศึกษา

 • โครงการกีฬาของชมรมนักศึกษา 16 ชมรม จัดโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพตลอดปีการศึกษา
   

                   1.2 โครงการสำหรับนักศึกษา บุคลากรและบุคลทั่วไป

 • โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 • โครงการวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ
 • โครงการวิ่งสะสมระยะทางรอบอ่างน้ำ
 • โครงการออกกำลังกายด้วยโยคะ  แอโรบิค
 • โครงการจักรยานเพื่อสุขภาพ

 

2. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการแข่งขัน

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดส่งนักกีฬาและบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์และการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยแยกนักศึกษาและบุคลากรรายละเอียดดังนี้

                   2.1 นักศึกษา 

 • การจัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่
 • การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “ ศรีตรังเกมส์ “
 • การจัดการแข่งขันกีฬา PSU  OPEN
 • การเข้าร่วมและการการจัดการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษา
 • การเข้าการแข่งขันกีฬารายการต่างๆที่หน่วยงานภายนอกจัดการแข่งขัน
 • การคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยและการแข่งขันกีฬา
 • เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง  5 วิทยาเขต
 • การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 • การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 • การจัดการแข่งขันกีฬา IMT – GT
 •  การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   

                   2.2 บุคลากร  การคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงาน  คณะกรรมการการอุดมศึกษาและการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง  5  วิทยาเขต

 • การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   

                   2.3 บริการวิชาการด้านการกีฬา  ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ดำเนินการจัดบริการวิชาการด้านการกีฬา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการกีฬา กีฬาเพื่อสุขภาพ ให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชน ดังนี้

 • โครงการสอนว่ายน้ำ  เทนนิส  ศิลปะป้องกันตัว
 • โครงการสอนโยคะ แอโรบิค
 • โครงการอบรมทักษะด้านกีฬา
 • โครงการสัมมนาด้านวิชาการกีฬา
   

                   2.4 คลินิกการกีฬา  ศูนย์กีฬาและสุขภาพ จัดให้มีคลินิกให้คำปรึกษาทางด้านการออกกำลังกาย โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน กีฬาและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ ดังนี้

 • การออกกำลังกายด้วย Weight Training
 • การลดน้ำหนักด้วยการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
 • การออกกำลังกายในสระว่ายน้ำ (วารีบำบัด) สำหรับเด็ก  ผู้สูงอายุเป็นต้น  โดยจะดำเนินการภายในปี 2558 เป็นต้นไป  


 
 

 

3. สถานที่สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่

 • ลานเต้นแอโรบิค
 • ลู่วิ่งสังเคราะห์ (สนามกีฬากลาง ม.อ.)
Power by www.kysys.net