กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร วิทยาเขตหาดใหญ่
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร วิทยาเขตหาดใหญ่28-12-2022, 15:31 404 views

สโมสรบุคลากร ร่วมกับ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่

จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

      โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  เพื่อใช้กีฬาเป็นสื่อในการเสริมสร้างมิตรภาพและความสามัคคีระหว่างบุคลากรหน่วยงานในวิทยาเขตหาดใหญ่  เพื่อตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกายและกีฬา  เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน มีจิตใจที่แจ่มใสและผ่อนคลายความเครียด จากการทำงาน

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้แบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 3 รูปแบบกิจกรรม ดังนี้
    1. การแข่งขันกีฬาสากล จำนวน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตซอล กีฬาแบดมินตัน กีฬาเปตอง กีฬาเทเบิลเทนนิส และกีฬาวอลย์บอล

     2. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ วิ่ง 5 ขา , วิ่งผลัดเสียบ ,วิ่งผลัดฮูลาฮูป , กินวิบาก

     3. การประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ เพื่อสร้างสีสันและการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ด้วย

 

ผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

 • รุ่นทั่วไป

  • รางวัลชนะเลิศ                          คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1      สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2      คณะแพทยศาสตร์ B

 • รุ่นอาวุโส

  • รางวัลชนะเลิศ                          คณะแพทยศาสตร์

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1       คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2      คณะวิทยาศาสตร์

 

ผลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส

 • ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป

  • รางวัลชนะเลิศ                           นายกรศักดิ์ ตันติวิชช์             คณะศิลปศาสตร์

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1      ดร.วริทธิ์  เรืองบุญเลิศ            คณะวิทยาศาสตร์

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2      รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์       คณะวิทยาศาสตร์​​

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2      นายธีรภัทร กุลสิรวิชย์            คณะแพทยศาสตร์

 • ประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไป

  • รางวัลชนะเลิศ                           นางสาวบุญนภา คูธนากรเดช      คณะวิทยาศาสตร์

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1      นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณรัตน์       คณะวิทยาศาสตร์

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2      นางสาวอนุสรา สาระจันทร์          คณะทรัพยากรธรรมชาติ

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2       นางสาวภริสฐิญา แซ่จิว             คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 • ประเภททีมชายหญิงทั่วไป

  • รางวัลชนะเลิศ                           คณะแพทยศาสตร์                  นายธีรภัทร กุลสิรวิชย์  + นางสาวณัฐวรา ทองเจริญ

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1      คณะวิทยาศาสตร์ A                 นางสาวบุญนภา คูธนากรเดช + รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2      คณะทรัพยากรธรรมชาติ  A        นางสาวภริสฐิญา แซ่จิว + ผศ.ดรจักรัตน์  อโณทัย

                                                               คณะทรัพยากรธรรมชาติ  B        นางสาวอนุสรา สาระจันทร์ + นายพรรพต กองสวัสดิ

ผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

 • ประเภทชายคู่

  • รางวัลชนะเลิศ                           ปิยะพงษ์ ทองเอก คณะแพทยศาสตร์ + ชัยวัฒน์ พานิชกุล  คณะวิทยาศาสตร์

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1      สะไกร ทองเชื้อ  คณะแพทยศาสตร์ + วีรนันท์ แย้มรัตนกุล คณะแพทยศาสตร์

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2      ธนพล ประเทืองพงศ์  เวชศาสตร์ครอบครัว + ปรมินทร์ คีรีรักษ์ คณะแพทยศาสตร์

 • ประเภทหญิงคู่

  • รางวัลชนะเลิศ                       พรทิพย์ ลิ่มภราดรกุล  คณะแพทยศาสตร์ + จุรีรัตน์  สุขช่วย คณะแพทยศาสตร์

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  บุปผา  ภูมาวงค์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ +กิตติยา อุไรพันธ์  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  สุพรรณี  ดวงทอง  คณะวิทยาศาสตร์ + วิไลลักษณ์ จงธนภัทรสกุล สำนักงานอธิการบดี

 • ประเภทคู่ผสม

  • รางวัลชนะเลิศ                  บุปผา  ภูมาวงค์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ + ชัยวัฒน์ พานิชกุล คณะวิทยาศาสตร์         

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   วีรนันท์ แย้มรัตนกุล คณะแพทยศาสตร์ + จุรีรัตน์  สุขช่วย คณะแพทยศาสตร์

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   ขวัญชัย แก้วเกื้อ สำนักงานอธิการบดี + วิไลลักษณ์ จงธนภัทรสกุล สำนักงานอธิการบดี

ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

 • ประเภททีมผสม

  • รางวัลชนะเลิศ                           คณะแพทยศาสตร์ 

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1      สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2      คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                              

ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง

 • ประเภทคู่ชาย

  • รางวัลชนะเลิศ                        นายเสถียร ยกถาวร   + นายประดิษฐ์ สมซื่อ  สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   นายพิภพ ก้าหมัน  คณะพยาบาลศาสตร์ + นายปัญจเดช จันชูโต  สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   นายภูเบศ ผลเจริญ   + นายประเมศวร์ สาขุน  สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่

 • ประเภทคู่หญิง

  • รางวัลชนะเลิศ                       นางปิยะนุช หนูเพชร  + นางสาวเพ็ญศรี จันทร์แก้ว  คณะแพทยศาสตร์        

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  นางสาวชื่นพจี  เสน่หา + นางนาตยา พาหุมันโต คณะทันตแพทยศาสตร์

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  นางสาวจิราพร พงศ์สุขนิรันทร์ + นางสาวณิชกานต์ หมัดหมาน คณะวิศวกรรมศาสตร์                     

 • ประเภทคู่ผสม

  • รางวัลชนะเลิศ                      นายไพโรจน์ สุวรรณคม   + นางอำไพ  สุวรรณคม สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายเสถียร ยกถาวร สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ + นางสาวเพ็ญศรี จันทร์แก้ว คณะแพทยศาสตร์

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   นายธนากร  ทองอนันต์  คณะวิทยาศาสตร์ + นางสาวนุชนาฎ สุชาติพงศ์  คณะวิทยาศาสตร์

 

ผลการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

 • วิ่ง 5 ขา ทีมหญิง

  • รางวัลชนะเลิศ                          คณะทรัพยากรธรรมชาติ

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1      3 สำนัก                   

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2      คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 • วิ่งผลัดเสียบทีมชาย

  • รางวัลชนะเลิศ                         คณะอุตสาหกรรมการเกษตร

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1      คณะทรัพยากรธรรมชาติ           

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2      คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 • วิ่งผลัดฮูลาฮูป

  • รางวัลชนะเลิศ                         คณะทรัพยากรธรรมชาติ

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1     คณะวิทยาศาสตร์         

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2     3 สำนัก

 

 • กินวิบาก

  • รางวัลชนะเลิศ                         คณะเศรษฐศาสตร์

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1    คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    คณะวิทยาศาสตร์

 

ผลการประกวดขบวนพาเหรด

          รางวัลชนะเลิศ                         คณะวิทยาศาสตร์

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1      คณะทรัพยากรธรรมชาติ           

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2      สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่

 

ผลการประกวดกองเชียร์

          รางวัลชนะเลิศ                         คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1      คณะวิทยาศาสตร์         

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2      สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sportscenter.psu.ac.th/photos/53

 

Power by www.kysys.net